همایش بزرگ حافظه شگفت انگیز در تبریز برگزار می شود