مقدمات اجرای برجام در حال طی شدن است

مقدمات اجرای برجام در حال طی شدن است

مقدمات اجرای برجام در حال طی شدن است