رونمایی از «ساربان تاجر تبریزی» روی پل تاریخی قاری

رونمایی از «ساربان تاجر تبریزی» روی پل تاریخی قاری

رونمایی از «ساربان تاجر تبریزی» روی پل تاریخی قاری