رسانه های آلمانی از تلاش شرکت خودروسازی دایملر برای خرید بخشی از سهام شرکت موتورسازی دیزل ایران (ایدم) در تبریز خبر دادند.

رسانه های آلمانی از تلاش شرکت خودروسازی دایملر برای خرید بخشی از سهام شرکت موتورسازی دیزل ایران (ایدم) در تبریز خبر دادند.

رسانه های آلمانی از تلاش شرکت خودروسازی دایملر برای خرید بخشی از سهام شرکت موتورسازی دیزل ایران (ایدم) در تبریز خبر دادند.