جشنواره استانی سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در تبریز با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

جشنواره استانی سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در تبریز با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

جشنواره استانی سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در تبریز با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.