فرشی که بسیاری از پیامبران و رسولان روی آن نشستند

فرشی که بسیاری از پیامبران و رسولان روی آن نشستند

فرشی که بسیاری از پیامبران و رسولان روی آن نشستند