پرداخت وام ۲۰ میلیونی به رانندگان تاکسی

پرداخت وام ۲۰ میلیونی به رانندگان تاکسی

پرداخت وام ۲۰ میلیونی به رانندگان تاکسی