چه افرادی یارانه شان قطع می شود؟

چه افرادی یارانه شان قطع می شود؟

چه افرادی یارانه شان قطع می شود؟