عامل حادثه مرگبار جمعه بازار اردبیل دستگیر شد

عامل حادثه مرگبار جمعه بازار اردبیل دستگیر شد

عامل حادثه مرگبار جمعه بازار اردبیل دستگیر شد