کسر خدمت سربازی با انجام فعالیت‌های تحقیقاتی تا سال ۱۳۹۹ تمدید شده است

کسر خدمت سربازی با انجام فعالیت‌های تحقیقاتی تا سال 1399 تمدید شده است

کسر خدمت سربازی با انجام فعالیت‌های تحقیقاتی تا سال ۱۳۹۹ تمدید شده است