تعدادی از اراذل و اوباش شمال دستگیر شدند

تعدادی از اراذل و اوباش شمال دستگیر شدند

تعدادی از اراذل و اوباش شمال دستگیر شدند