تشییع پیکر ۸ شهید جنگ سوریه در قم

تشییع پیکر 8 شهید جنگ سوریه در قم