ایران و فرانسه با امضای ۲۰ سند، افق و نقشه راه همکاری‌های همه‌جانبه دو کشور را ترسیم کردند

ایران و فرانسه با امضای 20 سند، افق و نقشه راه همکاری‌های همه‌جانبه دو کشور را ترسیم کردند

ایران و فرانسه با امضای ۲۰ سند، افق و نقشه راه همکاری‌های همه‌جانبه دو کشور را ترسیم کردند