تشکیل ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی منطقه آزاد ارس

تشکیل ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی منطقه آزاد ارس

تشکیل ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی منطقه آزاد ارس