انفجار بمب در منطقه سیده زینب

انفجار بمب در منطقه سیده زینب