آذین بندی و چراغانی تبریز به مناسبت جشن نیمه شعبان عکاس:پویا عباسی  

آذین بندی و چراغانی تبریز به مناسبت جشن نیمه شعبان

عکاس:پویا عباسی

CYMERA_۲۰۱۵۰۶۰۷_۰۳۵۰۴۸

CYMERA_۲۰۱۵۰۶۰۷_۰۳۵۰۰۸

CYMERA_۲۰۱۵۰۶۰۷_۰۳۵۰۲۵

CYMERA_۲۰۱۵۰۶۰۷_۰۳۵۱۰۴

CYMERA_۲۰۱۵۰۶۰۷_۰۳۴۹۱۲

CYMERA_۲۰۱۵۰۶۰۷_۰۳۴۸۴۴

CYMERA_۲۰۱۵۰۶۰۷_۰۳۵۱۱۹