اولین همایش ملی کنترل لرزه ای سازه و سازه های هوشمند