خرابی های ناشی از درگیری چند ماه گذشته ارتش ترکیه و شبه نظامیان کرد در شهر جیزره (جزیره) در استان شیرناک ترکیه