ژنرال فرانکو (راست) و نیکولای چائوشسکو (چپ)

ژنرال فرانکو (راست) و نیکولای چائوشسکو (چپ)

ژنرال فرانکو (راست) و نیکولای چائوشسکو (چپ)