نخستین واکنش شهردار تبریز به دستگیری‌های اخیر در شهرداری و شورا

نخستین واکنش شهردار تبریز به دستگیری‌های اخیر در شهرداری و شورا

نخستین واکنش شهردار تبریز به دستگیری‌های اخیر در شهرداری و شورا