رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در واکنش به دستگیرهای اخیر در شهرداری

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در واکنش به دستگیرهای اخیر در شهرداری