رونمایی ازاولین پرینتر سه بعدی تجاری سازی شده در دانشگاه هنر اسلامی تبریز