پدر خشمگین خانواده اش را 5 ساعت شکنجه کرد/ مرگ پسر 12 ساله