اهدای قرآن سنگی به موزه امیرالمومنین(ع) +تصاویر

اهدای قرآن سنگی به موزه امیرالمومنین(ع) +تصاویر

اهدای قرآن سنگی به موزه امیرالمومنین(ع) +تصاویر