طلوع آفتاب مهربانی بر دروازه دل‌های کودکان حاشیه‌نشین‌ شهر