فروش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریالی صنایع دستی در ایام نوروز در آذربایجان شرقی

فروش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریالی صنایع دستی در ایام نوروز در آذربایجان شرقی

فروش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریالی صنایع دستی در ایام نوروز در آذربایجان شرقی