امیر احمدیان: قره باغ، بخشی از خاک جمهوری آذربایجان است که توسط ارمنستان اشغال شده است

امیر احمدیان: قره باغ، بخشی از خاک جمهوری آذربایجان است که توسط ارمنستان اشغال شده است

امیر احمدیان: قره باغ، بخشی از خاک جمهوری آذربایجان است که توسط ارمنستان اشغال شده است