بازدید رئیس جمهور آذربایجان از غرفه آذربایجان شرقی