پیش نویس بیانیه پایانی سیزدهمین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی:

پیش نویس بیانیه پایانی سیزدهمین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی:

پیش نویس بیانیه پایانی سیزدهمین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی: