می‌گویند افراد بیت‌العدل معصوم هستند!/ «اقدس» تهی از محتوای دینی!/پشت‌پرده‌ کمیته صیانت از بهائیت

می‌گویند افراد بیت‌العدل معصوم هستند!/ «اقدس» تهی از محتوای دینی!/پشت‌پرده‌ کمیته صیانت از بهائیت

می‌گویند افراد بیت‌العدل معصوم هستند!/ «اقدس» تهی از محتوای دینی!/پشت‌پرده‌ کمیته صیانت از بهائیت