نصب سردیس بیست تن از مشاهیر و مفاخر آذربایجان در تفرجگاه ائل گولی

نصب سردیس بیست تن از مشاهیر و مفاخر آذربایجان در تفرجگاه ائل گولی