خبرنگاران برتر زن صداو سیمای مراکز استان ها معرفی شدند/ صفورا موسویلر خبرنگار برگزیده آذربایجان شرقی شد

خبرنگاران برتر زن صداو سیمای مراکز استان ها معرفی شدند/ صفورا موسویلر خبرنگار برگزیده آذربایجان شرقی شد

خبرنگاران برتر زن صداو سیمای مراکز استان ها معرفی شدند/ صفورا موسویلر خبرنگار برگزیده آذربایجان شرقی شد