تصویری/ برنامه پاکسازی حاشیه پل میانگذر دریاچه ارومیه