ساعی، فرهنگی، بی‌مقدار و منادی منتخبان تبریز/ سعیدی با ۱۰۷ رای بازماند

ساعی، فرهنگی، بی‌مقدار و منادی منتخبان تبریز/ سعیدی با 107 رای بازماند

ساعی، فرهنگی، بی‌مقدار و منادی منتخبان تبریز/ سعیدی با ۱۰۷ رای بازماند