اجرای طرح تغییر جهات ترافیکی در محدوده مرکزی شهر تبریز

اجرای طرح تغییر جهات ترافیکی در محدوده مرکزی شهر تبریز

اجرای طرح تغییر جهات ترافیکی در محدوده مرکزی شهر تبریز