اسم “دی کاپریو “برای مهناز افشار دردسر شد.تلفظ صحیح نام “دی کاپریو” موجب واکنش برخی کاربران شده که مهناز افشار اینگونه پاسخ داد

۳۷۱۲۵_۶۸۰