بازداشت اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری تبریز

بازداشت اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری تبریز