نخستین سمپوزیوم ماشین سازی، ماشین ابزار و تجهیزات فلزکاری در تبریز