تصاویر شهاب حسینی و اصغر فرهادی پس از دریافت جایزه کن