اعضای بدن مادر ۲۸ ساله در تبریز اهدا شد

اعضای بدن مادر 28 ساله در تبریز اهدا شد

اعضای بدن مادر ۲۸ ساله در تبریز اهدا شد