دیدار با مدیرکل، معاونین و مدیران میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی با آیت الله مجتهد شبستری

دیدار با مدیرکل، معاونین و مدیران میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی با آیت الله مجتهد شبستری

دیدار با مدیرکل، معاونین و مدیران میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی با آیت الله مجتهد شبستری