ماجرا و پشت پرده تاسف بار کتک خوردن دختر ایرانی در بوکس قفسی