حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کل آرای حوزه انتخابیه تبریز شمارش شده است

حدود 60 تا 70 درصد کل آرای حوزه انتخابیه تبریز شمارش شده است

حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کل آرای حوزه انتخابیه تبریز شمارش شده است