هیس! گوش کنید! صدایی نمی شنوید؟

هیس! گوش کنید! صدایی نمی شنوید؟