اشک شوق سهیلا جورکش قربانی اسید پاشی پس از بینایی دوباره (فیلم)
اشک شوق سهیلا جورکش قربانی اسید پاشی پس از بینایی دوباره (فیلم)

عصر تبریز:اشک شوق سهیلا جورکش قربانی فاجعه اسید پاشی پس از بینایی دوباره