عصر تبریز:سلفی با فرح پهلوی تبدیل به افتخار جدید گلشیفته فراهانی شد.

۳۹۵۲۱_۹۶۰