مرگ خاموش تنها اثر تاریخی باقیمانده در شنب غازانِ تبریز