توافق ترکیه و اسرائیل برای از سر گیری روابط، شامل بندهایی است که خبرگزاری آناتولی ترکیه ، آن را چنین روایت کرده است.

عصر تبریز: توافق ترکیه و اسرائیل برای از سر گیری روابط، شامل بندهایی است که خبرگزاری آناتولی ترکیه ، آن را چنین روایت کرده است.

۶۰۰۴۲۰_۵۰۰