احترام نظامی آمیخته با اشک یک افسر نیروی انتظامی به شهدای غواص

احترام نظامی آمیخته با اشک یک افسر نیروی انتظامی به شهدای غواص

۱۳۱۶۴۶_۴۵۶