عصر تبریز: عکس لاک ناخن های مهسا جاور، قایقران ایرانی، جزو برگزیده های رویترز شد.

عصر تبریز: عکس لاک ناخن های مهسا جاور، قایقران ایرانی، جزو برگزیده های رویترز شد.

۴۲۴۲۱_۴۹۲